http://pfu-sumy.gov.ua/images/og/95.jpg

Головне управління Пенсійного фонду України в Сумській області

40009, м. Суми, вул. Пушкіна, 1, тел. (542) 679-261, факс 679-899, e-mail: info@sm.pfu.gov.ua

Головне меню

Кількість переглядів : 3717444
Окремі операції
ПОРЯДОК НАРАХУВАННЯ ТА СПЛАТИ ЗБОРУ НА ЗАГАЛЬНООБОВ’ЯЗКОВЕ ДЕРЖАВНЕ ПЕНСІЙНЕ СТРАХУВАННЯ З ОКРЕМИХ ВИДІВ ГОСПОДАРСЬКИХ ОПЕРАЦІЙ

Вид збору

Платники збору

Об'єкт оподаткування

Ставка збору

Порядок сплати збору та звітування до органів Пенсійного фонду (у разі необхідності)

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій з купівлі іноземної валюти в готівковій формі

фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в готівковій формі (крім фізичних осіб, що здійснюють операції з купівлі іноземної валюти для погашення кредитів)

сума операції з купівлі іноземної валюти в готівковій формі

2,0 % від об'єкта оподаткування

Фінансові установи самостійно визначають порядок обліку та забезпечують перерахування суми збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з власних рахунків, відкритих у банках, на рахунки головних управлінь Казначейства не пізніше наступного робочого дня. Банки подають до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, до органів Пенсійного фонду України за місцезнаходженням банку звіт про нарахування (утримання) та сплату збору

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при поданні ювелірних та побутових виробів з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

фізичні особи та суб’єкти господарювання, які подають ювелірні та побутові вироби з дорогоцінних металів на клеймування державним пробірним клеймом до казенних підприємств пробірного контролю

Вартість основного дорогоцінного металу (золото, срібло, платина, паладій), у перерахунку на вагу чистого металу, що міститься у сплаві, з якого виготовлено ювелірний чи побутовий виріб, визначена за офіційним курсом Національного банку України на банківські метали на час подання платником збору ювелірних та побутових виробів на клеймування до казенного підприємства пробірного контролю

10 % від об'єкта оподаткування

Казенні підприємства пробірного контролю подають до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України звіт про нарахування (утримання) та сплату збору порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України (у розробці)

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі, що підлягають першій реєстрації в Україні

Підприємства, установи та організації незалежно від форми власності, фізичні особи, які набувають право власності на легкові автомобілі, що підлягають першій державній реєстрації в Україні в підрозділах Державної автомобільної інспекції Міністер-ства внутрішніх справ України, шляхом:

- купівлі легкових автомобілів, у тому числі у виробників або торгівельних організацій (крім випадків забезпечення автомобілями інвалідів згідно із законодавством);

- міни;

- дарування (безоплатної передачі);

- успадкування (крім випадків успадкування легкового автомобіля відповідно до закону);

- з інших підстав, передбачених законодавством.

Вартість легкового автомобіля, визначена відповідно до договору купівлі-продажу, довідки рахунку торгівельних організацій, договору міни, довідки органів митної служби, акта експертної оцінки вартості автомобіля, інших документів, що підтвер-джують цю вартість

3% - якщо вартість об’єкту оподаткування не перевищує

165 розмірів прожиткового мінімуму * ;

4% - якщо вартість об’єкту оподаткування перевищує 165, але не перевищує 290 розмірів прожиткового мінімуму;

5% - якщо вартість об’єкту оподаткування перевищує 290

розмірів прожиткового мінімуму.

Органи державтоінспекції здійснюють реєстрацію легкових автомобілів лише за умови сплати збору, що підтверджується документом про сплату цього збору.

ПРИМІТКА.

* - для розрахунку вартості легкового автомобіля використовується прожитковий мінімум для працездатних осіб, встановлений законом на 1 січня звітного року(наприклад, у 2012 році - це 1073 грн., у 2013 році - це 1147 грн.)

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з операцій купівлі-продажу нерухомого майна

ПРИМІТКА.

Нерухомим майном визнає-ться жилий будинок або його частина, квартира, садовий будинок, дача, гараж, інша постійно розташована будів-ля, а також інший об'єкт, що підпадає під визначення групи 3 основних засобів та інших необоротних активів згідно з Податковим кодексом України

Підприємства, установи та організації незалежно від форм власності та фізичні особи, які придбавають нерухоме майно, за винятком державних підприємств, установ і організацій, що придба-вають нерухоме майно за рахунок бюджетних коштів, установ та організацій іноземних держав, що користуються імунітетами і приві-леями згідно із законами та міжна-родними договорами України, згода на обов'язковість яких надана Верховною Радою України, а також громадян, які придба-вають житло і перебувають у черзі на одержання житла або придбавають житло вперше

Вартість нерухомого майна, зазначена в договорі купівлі-продажу такого майна

1% від об'єкта оподаткування

Нотаріальне посвідчення або реєстрація на біржі договорів купівлі-продажу нерухомого майна здійснюється за наявності документального підтвердження сплати збору.

Цей вид збору не сплачується, якщо право власності на житло отримане фізичною особою в результаті його приватизації, відповідно до Закону України “Про приватизацію державного житлового фонду”.

Збір на обов'язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг стільникового рухомого зв'язку

ПРИМІТКА.

Послуги стільникового рухомого зв'язку - послуги з передачі мережею зв'язку загального користування голосу, сигналів, звуків, зображень, друкованих чи письмових матеріалів або символів, призначених для конкретного абонента, у разі, коли для їх прийому або передачі використовується обладнання радіозв'язку.

Радіозв'язок - електрозв'язок, що здійснюється шляхом поширення електромагнітних хвиль у вільному просторі без штучного спрямовуючого середовища.

Роумінг - послуга стільнико-вого рухомого зв'язку, яка забезпечує можливість або-нентам здійснювати двосто-ронній зв'язок без подання будь-якої попередньої заяви або з такою під час перемі-щення із зони дії одного оператора до іншого як у межах України, так і за її межами.

Підприємства, установи та організації, фізичні особи, які користуються послугами стільни-кового рухомого зв'язку, а також оператори цього зв'язку, які надають свої послуги безоплатно.

При цьому збір не сплачується, якщо послугами стільникового зв'язку користуються річкові, морські, повітряні, космічні тран-спортні засоби, засоби наземного технологічного транспорту (у тому числі таксі), що мають стаціонарно вбудоване обладнання радіозв'язку, радіонавігації та радіоастрономії, яке не може бути відокремлено від таких засобів без втрати його техно-логічних або експлуатаційних якостей чи характеристик.

Вартість будь-яких послуг стільнико-вого рухомого зв'язку, сплачена споживачами цих послуг оператору, що їх надає**

7,5% від об'єкта оподаткування

Збір сплачується платниками збору оператору одночасно з оплатою ними зазначених послуг. Оператори стільникового рухомого зв’язку перераховують збір в такому порядку:

- якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується, дорівнює або перевищує 50 гривень, - не пізніше наступного робочого дня;

- якщо протягом робочого дня сума збору, яка обліковується, менша ніж 50 гривень, - не пізніше того робочого дня, коли сума збору досягне 50 гривень.

Оператори стільникового рухомого зв'язку подають до 20 числа місяця, що настає за останнім місяцем звітного кварталу, органам Пенсійного фонду України, в яких вони зареєстровані як платники внесків, звіт про нарахування та сплату цього збору (додаток 2 до Порядку від 03.11.1998 №1740).

ПРИМІТКА

** - до вартості послуг стільникового рухомого зв'язку також включається вартість вхідних та вихідних телефонних дзвінків, абонентська плата, плата (надбавка) за роумінг, сума страхового завдатку, авансу, вартість інших спеціальних послуг, зазначених у рахунку на оплату послуг стільникового рухомого зв'язку.

У разі продажу прав на тимчасове користування послугами стільникового рухомого зв'язку у вигляді магнітних карт, мікросхем або чипів об'єктом оподаткування є вартість їх продажу.

У разі, коли оператор стільникового зв'язку надає послуги з цього зв'язку безоплатно, об'єктом оподаткування є вартість таких послуг, визначена за звичайними розцінками (тарифами) такого оператора.

У разі, коли особа надає засоби, споруди або мережу зв'язку в оренду (лізінг) або передає ці об'єкти в інші види користування іншій особі, яка виконує функції оператора щодо третіх осіб, об'єктом оподаткування є тільки послуги, які надаються такою другою особою таким третім особам.

Не може бути об'єктом оподаткування:

- транслювання програм радіо- та телевізійними станціями;

- передавання або прийом інформації за допомогою радіозв'язку мережами відомчого чи технологічного зв'язку, що не мають автоматичної комутації з мережею зв'язку загального користування;

- користування радіотелефонами та радіоподовжувачами, підключеними до номерів квартирних телефонів;

- суми, які сплачуються одним оператором у компенсацію вартості

послуг з роумінгу (або покриття від'ємного сальдо взаєморозрахунків з роумінгу) іншому оператору, який надав такі послуги.


Нормативна база

Закон України “Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування” від 26.06.1997 №400/97-ВР із змінами

Постанова Кабінету Міністрів України “Про затвердження Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій” від 03.11.1998 №1740 зі змінами

 
Зміни в законодавстві в частині сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій

Законом України від 27.03.2014 № 1166-VII Про запобігання фінансової катастрофи та створення передумов для економічного зростання в Українівнесено зміни до Закону України Про збір на обов’язкове державне пенсійне страхування та встановлено, що юридичні та фізичні особи, які здійснюють операції з купівлі іноземної валюти в безготівковій та/або готівковій формі, сплачують збір на обов’язкове державне пенсійне страхування у розмірі 0,5 відсотка від суми операції.

Національний банк України забезпечує організацію і контроль за сплатою (утриманням) збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти юридичними та фізичними особами у безготівковій та/або готівковій формі.

Для обліку сум збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з урахуванням нормативних актів Національного банку використовуються такі балансові рахунки:

2902 Кредиторська заборгованість за прийняті платежі – під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти за рахунок коштів клієнтів банку;

3622 Кредиторська заборгованість за податками та обов’язковими платежами, крім податку на прибуток – під час здійснення операцій з купівлі іноземної валюти за рахунок коштів банку.

Кабінетом Міністрів України постановою від 02.07.2014 року №218 Про внесення змін до Порядку сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій доповнено Порядок сплати збору на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти у безготівковій та/або готівковій формі.

Переказ збору на обов’язкове державне пенсійне страхування здійснюється на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до спеціального фонду державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства в Автономній Республіці Крим, областях, мм. Києві та Севастополі за місцезнаходженням банку, фінансової установи, національного оператора поштового зв’язку, що одержали генеральну ліцензію на здійснення валютних операцій (далі – банк).

Банк подає до 20 числа місяця, що настає за звітним, до органів Пенсійного фонду України звіт про нарахування (утримання) та сплату збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти юридичними та фізичними особами у безготівковій та/або готівковій формі у порядку та за формою, визначеними Кабінетом Міністрів України.

 
ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ

ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ,

відкритих для зарахування збору на обов’язкове державне пенсійне страхування

при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти юридичними та фізичними особами у безготівковій та/або готівковій формі

(код бюджетної класифікації - 24140100)

Збір на обов’язкове державне пенсійне страхування при здійсненні операцій з купівлі іноземної валюти юридичними та фізичними особами у безготівковій та/або готівковій формі (код бюджетної класифікації - 24140100) Назва одержувача (управління Державної казначейської служби України) Код ЄДРПОУ одержувача (управління Державної казначейської служби України) МФО банку одержувача Банк одержувача (управління ДКСУ)
31217222700037 УК Бiлопільск.р./Бiлопільск.р 38020201 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31211222700066 УК Буринському р/Буринський p 37352463 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31210222700090 УК Великопис.р/В-Писарiвськ.р 36524114 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31213222700172 УК Краснопiль.р/Красноп.р-н 37938125 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31216222700191 УК Кролевець.р/Кролевецький р 37824985 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31210222700238 УК Л-Долинськ.р/Л. Долинск.р 37654293 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31212222700258 УК Недригайл.р/Недригайлiв.р. 37427397 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31214222700278 УК Путивльсь.р/Путивльський р 37235451 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31219222700336 УК С-Будсько.р/С-Будський.р-н 37630780 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31212222700355 УК Сумському р/Сумський р 37970621 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31212222700388 УК Тростянецьк.р/Тростянецьки 37344688 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31217222700424 УК Ямпiльському р/Ямпiльський 36789180 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31219222700002 УК у м.Сумах/м.Суми 37970593 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31214222700007 Глухiвське УК/м.Глухiв 37437431 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31211222700107 Глухiвське УК/Глухiв.р-н 37437431 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31213222700008 Конотопське УК/м.Конотоп 37784555 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31211222700141 Конотопське УК/Конот.р-н 37784555 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31212222700010 Лебединське УК/м.Лебедин 37345566 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31212222700214 Лебединське УК/Лебедин.р-н 37345566 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31215222700006 Охтирське УК/м.Охтирка 37981563 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31219222700013 Охтирське УК/Охтирський р-н 37981563 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31211222700011 Роменське УК/м.Ромни 37929744 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31219222700303 Роменське УК/Роменський р-н 37929744 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31210222700012 Шосткинське УК/м.Шостка 37512251 837013 ГУДКСУ у Сумській області
31213222700406 Шосткинське УК/Шосткинський р 37512251 837013 ГУДКСУ у Сумській області
 
ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ

 

ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ,

відкритих для зарахування збору з торгівлі ювелірними виробами із золота

(крім обручок), платини і дорогоцінного каміння

(код бюджетної класифікації - 24140200)

№ розрахункового рахунку

Назва одержувача

Код ЄДРПОУ одержувача

МФО

Банк одержувача

31116154700002

УК у м.Сумах

/м.Суми

37970593

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31112154700006

Охтирське УК

/м.Охтирка

37981563

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31111154700007

Глухiвське УК

/м.Глухiв

37437431

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31110154700008

Конотопське УК

/м.Конотоп

37784555

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31119154700010

Лебединське УК

/м.Лебедин

37345566

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31118154700011

Роменське УК

/м.Ромни

37929744

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31117154700012

Шосткинське УК

/м.Шостка

37512251

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31116154700013

Охтирське УК

/Охтирський р-н

37981563

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31114154700037

УК в Бiлопільському р-оні /Бiлопільський р-н

38020201

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31118154700066

УК в Буринському р-оні /Буринський p-н

37352463

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31117154700090

УК в Великописарівському р-оні /Великописарівський р-н

36524114

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31118154700107

Глухiвське УК

/Глухiвський р-н

37437431

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31118154700141

Конотопське УК

/Конотопський р-н

37784555

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31110154700172

УК в Краснопiльському р-оні

/Краснопільський р-н

37938125

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31113154700191

УК в Кролевецькому р-оні

/Кролевецький р-н

37824985

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31119154700214

Лебединське УК

/Лебединський р-н

37345566

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31117154700238

УК в Липоводолинському р-оні

/Липоводолинский р-н

37654293

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31119154700258

УК в Недригайлівському р-оні /Недригайлiвський р-н

37427397

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31111154700278

УК в Путивльському р-оні

/Путивльський р-н

37235451

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31116154700303

Роменське УК

/Роменський р-н

37929744

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31116154700336

УК в Середино-Будському р-оні

/Середино-Будський р-н

37630780

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31119154700355

УК в Сумському р-оні

/Сумський р-н

37970621

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31119154700388

УК в Тростянецькому р-оні /Тростянецький р-н

37344688

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31110154700406

Шосткинське УК

/Шосткинський р-н

37512251

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31114154700424

УК в Ямпiльському р-оні

/Ямпiльський р-он

36789180

837013

ГУДКСУ у Сумській області

 

 

 

ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ,

відкритих для зарахування збору

під час набуття права власності на легкові автомобілі

(код бюджетної класифікації - 24140300)

№ розрахункового рахунку

Назва одержувача

Код ЄДРПОУ одержувача

МФО

Банк одержувача

31115155700002

УК у м.Сумах

37970593

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31111155700006

Охтирське УК

37981563

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31110155700007

Глухiвське УК

37437431

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31119155700008

Конотопське УК

37784555

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31117155700011

Роменське УК

37929744

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31116155700012

Шосткинське УК

37512251

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31118155700214

Лебединське УК

37345566

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31110155700278

УК в Путивльському р-оні

37235451

837013

ГУДКСУ у Сумській області

Примітка.

Відповідно до пункту 15 Порядку сплати збору на обов’язкове держане пенсійне страхування з окремих видів господарських операцій суми збору на обов'язкове державне пенсійне страхування при набутті права власності на легкові автомобілі сплачуються платниками на бюджетні рахунки для зарахування надходжень до загального фонду державного бюджету, відкриті в головних управліннях Казначейства, за місцем проведення першої державної реєстрації в Україні легкового автомобіля в підрозділах Державтоінспекції МВС.

ПЕРЕЛІК РАХУНКІВ,

відкритих для зарахування збору з операцій

придбавання (куплі - продажу) нерухомого майна

(код бюджетної класифікації - 24140500)

№ розрахункового рахунку

Назва одержувача

Код ЄДРПОУ одержувача

МФО

Банк одержувача

31114156700002

УК у м.Сумах

/м.Суми

37970593

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31110156700006

Охтирське УК

/м.Охтирка

37981563

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31119156700007

Глухiвське УК

/м.Глухiв

37437431

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31118156700008

Конотопське УК

/м.Конотоп

37784555

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31117156700010

Лебединське УК

/м.Лебедин

37345566

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31116156700011

Роменське УК

/м.Ромни

37929744

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31115156700012

Шосткинське УК

/м.Шостка

37512251

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31114156700013

Охтирське УК

/Охтирський р-н

37981563

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31112156700037

УК в Бiлопільському р-оні /Бiлопільський р-н

38020201

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31116156700066

УК в Буринському р-оні /Буринський p-н

37352463

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31115156700090

УК в Великописарівському р-оні /Великописарівський р-н

36524114

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31116156700107

Глухiвське УК

/Глухiвський р-н

37437431

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31116156700141

Конотопське УК

/Конотопський р-н

37784555

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31118156700172

УК в Краснопiльському р-оні

/Краснопільський р-н

37938125

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31111156700191

УК в Кролевецькому р-оні

/Кролевецький р-н

37824985

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31117156700214

Лебединське УК

/Лебединський р-н

37345566

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31115156700238

УК в Липоводолинському р-оні

/Липоводолинский р-н

37654293

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31117156700258

УК в Недригайлівському р-оні /Недригайлiвський р-н

37427397

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31119156700278

УК в Путивльському р-оні

/Путивльський р-н

37235451

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31114156700303

Роменське УК

/Роменський р-н

37929744

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31114156700336

УК в Середино-Будському р-оні

/Середино-Будський р-н

37630780

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31117156700355

УК в Сумському р-оні

/Сумський р-н

37970621

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31117156700388

УК в Тростянецькому р-оні /Тростянецький р-н

37344688

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31118156700406

Шосткинське УК

/Шосткинський р-н

37512251

837013

ГУДКСУ у Сумській області

31112156700424

УК в Ямпiльському р-оні

/Ямпiльський р-он

36789180

837013

ГУДКСУ у Сумській області